Warunki usługi

Warunki usługi zostały opublikowane 3 kwietnia 2018 roku.

1. Warunki

Uzyskując dostęp do tej witryny internetowej, zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków korzystania z witryny internetowej, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz zgadzasz się, że ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte w niniejszej witrynie internetowej są chronione obowiązującym prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Korzystanie z licencji

1. Udziela się zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej Mobile Reality wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu, a na podstawie tej licencji nie możesz
  • modyfikować lub kopiować materiały;
  • używać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);
  • podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego w witrynie internetowej Mobile Reality;
  • usunąć z materiałów wszelkie informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności; lub
  • przenosić materiały na inną osobę lub dublować materiały na dowolnym innym serwerze.

3. Zastrzeżenie

Materiały na stronie internetowej Mobile Reality są dostarczane bez zmian. Mobile Reality nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw. Ponadto Mobile Reality nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub na stronach połączonych z tą witryną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku Mobile Reality ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z użytkowania lub niemożności korzystania z materiałów w Internecie Mobile Reality witryny, nawet jeśli Mobile Reality lub autoryzowany przedstawiciel Mobile Reality został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

5. Poprawki i Erraty

Materiały pojawiające się na stronie internetowej Mobile Reality mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Mobile Reality nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na jej stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. Mobile Reality może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie bez powiadomienia. Mobile Reality nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Firma Mobile Reality nie sprawdziła wszystkich witryn, do których prowadzą łącza, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn, do których prowadzą łącza. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia witryny przez Mobile Reality. Korzystanie z takiej strony internetowej, do której prowadzą linki, odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Zmiany Warunków Korzystania z Witryny

Mobile Reality może zmienić niniejsze warunki użytkowania swojej witryny internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych Warunków użytkowania.

8. Prawo rządowe

Wszelkie roszczenia dotyczące witryny internetowej Mobile Reality podlegają prawu polskiemu bez względu na przepisy kolizyjne.